தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : ஆவிரை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See ஆவிரை. (பிங்.) Tanner's senna.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. perh. பகரம். Tanner'ssenna. See ஆவிரை. (பிங்.)