தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  நோவு ; இராசநோக்காடு ; மனநோவு ; நோய் ; வறுமை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • நோவு. 1. Pain, pang, agony;
 • See இராசநோக்காடு. (W.) 2. Pangs of child-birth.
 • வியாதி. கண்ணோக்காடாம் (பணவிடு. 300). 3. Sickness, disease;
 • மனநோவு. (W.) 4. Mental worry;
 • வறுமை. (J.) 5. Reduced circumstances, poverty;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. see under நோ.

வின்சுலோ
 • ''s.'' [''Gen.'' ட்டின்.] Pain, ache, நோ. 2. Throe, throb, pang, agony, உ பாதி. 3. Pangs of child-birth, கருப்பவே தனை. See இராசநோக்காடு. 4. ''(fig.)'' Re duced circumstances, poverty, வறுமை. 5. Wounded feelings, மனநோவு. 6. Sick ness, வியாதி.
 • [nōkkāṭu] ''s.'' Sickness, pain, &c. See under; நோ, ''s.'' ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < நோ- +. 1. Pain,pang, agony; நோவு. 2. Pangs of child-birth.See இராசநோக்காடு. (W.) 3. Sickness, disease;வியாதி. கண்ணோக்காடாம் (பணவிடு. 300). 4.Mental worry; மனநோவு. (W.) 5. Reducedcircumstances, poverty; வறுமை. (J.)