தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நீலநிறம் கொண்ட கழுத்தையுடைய சிவன் ; திருநீலகண்ட நாயனார் ; துரிசு ; பூரபாடாணம் ; முருங்கைமரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 2. See நீலக்காரம். (மூ. அ.)
  • (நீலநிறங்கொண்ட கழுத்தினையுடையவன்) சிவன். (திவா.)நீற்ற ரேற்றர் நீலகண்டர் (தேவா. 187, 2). 1. šiva, as having azure-coloured neck;
  • பூரபாஷாணம். (மூ. அ.) 3. A prepared arsenic;
  • See முருங்கை. (மூ. அ.) 4. Horse radish tree;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சிவன்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Siva, as the azure necked, சிவன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Nīla-kaṇṭha. 1. Šiva, as having azure-colouredneck; [நீலநிறங்கொண்ட கழுத்தினையுடையவன்]சிவன். (திவா.) நீற்ற ரேற்றர் நீலகண்டர் (தேவா.187, 2). 2. See நீலக்காரம். (மூ. அ.) 3. A prepared arsenic; பூரபாஷாணம். (மூ. அ.) 4.Horse radish tree. See முருங்கை. (மூ. அ.)