தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பஞ்சாக்கினியு ளொன்று. (சங். அக.) One of pacākkiṉi, q.v.;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< nidāha +. One of pañcākkiṉi, q.v.;பஞ்சாக்கினியு ளொன்று. (சங். அக.)