தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பரிணாமம். ஒத்தபொருள்கணிகழ்வாக்க முரைத்து நின்றேன். (நீலகேசி, 421) Transformation;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < நிகழ்வு+. Transformation; பரிணாமம். ஒத்தபொருள்கணிகழ்வாக்க முரைத்து நின்றேன் (நீலகேசி, 421).