தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நஷ்டத்திற்கு ஈடு கொடுத்தல். To make good a loss, indemnify;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< id. +. To make good a loss, indemnify;நஷ்டத்திற்கு ஈடு கொடுத்தல்.