தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பழைய வரிவகை. (M. E. R. 1913, p. 22) An ancient tax;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. An ancienttax; பழைய வரிவகை. (M. E. R. 1913, p. 22.)