தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உறுதிசெய்தல் ; ஆணையிடுதல் ; காண்க : நம்பிக்கைசெலுத்துதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 3. See நம்பிக்கை செலுத்து-.
  • உறுதி செய்தல். (w.) 1. To assure, give confidential assurance;
  • ஆணையிடுதல். (W.) 2. To swear;