தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஈரமாக்குதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஈரமாக்குதல். (W.) 1. To wet, moisten, soak;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v. tr. Caus. ofநனை-. To wet, moisten, soak; ஈரமாகுதல்.(W.)