தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக்கணக்கில் இருபத்தாறாம் ஆண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வருஷம் அறுபதனுள் இருபத்தாறாவது. The 26th year of the Jupiter cycle;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < nandana. The26th year of the Jupiter cycle; வருஷம் அறுபதனுள் இருபத்தாறாவது.