தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நாட்பட்ட வியாதி. Loc. Long-persisting illness; chronic disease'

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Long-persisting illness; chronic disease;நாட்பட்ட வியாதி. Loc.