தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மேளகர்த்தாக்களுளொன்று. (சங். சந். 47) A primary rāga;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. நடம் +.(Mus.) A primary rāga; மேளகர்த்தாக்களுளொன்று. (சங். சந். 47.)