தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கூத்தர் .

வின்சுலோ
  • ''s. (plu.)'' Dancers, stage-actors, கூத்தர்.