தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நசுக்கப்படுதல் ; பிதுங்துதல் ; கசங்குதல் ; செயல்கெடுதல் ; நழுவிவிடுதல் ; நிலை குலைதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிதுங்குதல் 2.To be squeezed, pressed, crowded;
  • நசுங்குதல். 3. To be crumpled, folded, bent, as a cloth;
  • காரியங்கெடுதல் 4.To be suppressed, dropped, as an affair;
  • நிலைகுலைதல் 6.To be reduced, as in circumstances
  • நசுக்கப்படுதல் 1.To be mashed, crushed, bruised

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. intr. cf. naš.(W.) 1. To be mashed, crushed, bruised;நசுக்கப்படுதல். 2. To be squeezed, pressed,crowded; பிதுங்குதல். 3. To be crumpled,folded, bent, as a cloth; கசங்குதல். 4. To besuppressed, dropped, as an affair; காரியங்கெடுதல். 5. To fall through, become hushed, dieaway, as a rumour; நழுவிவிடுதல். 6. To bereduced, as in circumstances; நிலைகுலைதல்.