தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வங்காளக்குடாக் கடலில் உள்ள ஒரு தீவு ; வறுமை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வங்காளக்குடாக்கடலில் உள்ள ஒரு தீவு. (யாழ். அக.) 1. The Nicobar Islands in the Bay of Bengal;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
நக்கபாரம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. 1. TheNicobar Islands in the Bay of Bengal; வங்காளக்குடாக்கடலில் உள்ள ஒரு தீவு. (யாழ். அக.). 2. Indigence; வறுமை. Loc.