தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  நக்கியுண்ணும் பொருள் ; நக்கியுண்ணும் இளகம் ; சோறு ; எச்சில் ; உண்ணல் ; தீண்டுகை ; இவறலன் , உலோபி , சிரிப்பு ; ஏளனம் ; ஒளி ; படி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • ஐவகையுணவில் ஒன்றாகிய நக்கியுண்ணும் பொருள். (பிங்.) 1. Food taken by licking, one of aintuṇavu, q. v;
 • நக்கியுட்கொள்ளும் இலேகியம். (W.) 2. Electuary taken by licking with the tongue;
 • . See நகல். Loc.
 • ஒளி. (அரு. நி.) 3. Brightness, spledour;
 • பரிகாசம். Loc 2. Mockery;
 • சிரிப்பு. (சூடா) 1. Laughing;
 • உலோபி. இந்நக்கலின் துர்க்குணத்தால் (ஆதியூரவதானி. 27). 7. Miser;
 • தீண்டுகை (அக. நி.) நீர்நக்கல் (Insc.). 6. Touching
 • உண்டல் (அரு. நி.) 5. Eating
 • சோறு. (அரு. நி.) 3. Boiled rice;
 • எச்சில். (W.) 4. Leavings, Scrapings;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. things eaten by licking, நக்கி யுண்பது; 2. an electuary, a tincture, இலேகியம்; 3. leavings, scrapings, as eaten by a mean person, எச்சில் (used in contempt.); 4. v. n. of நக்கு.

வின்சுலோ
 • [nkkl] ''s.'' Things eaten by licking, நக் கியுண்பது. 2. An electuary taken up with thing tongue, a tincture, இலேகியம். 3. ''[in contempt.]'' Leavings, scrapings, as eaten by a poor or mean person, எச்சில். See நக்கு.
 • ''v. noun.'' Licking, lapping,நக்கு தல்

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < நக்கு-. 1. Food takenby licking, one of aintuṇavu, q. v.; ஐவகையுணவில் ஒன்றாகிய நக்கியுண்ணும் பொருள். (பிங்.) 2.Electuary taken by licking with the tongue;நக்கியுட்கொள்ளும் இலேகியம். (W.) 3. Boiled rice;சோறு. (அரு. நி.) 4. Leavings, scrapings;எச்சில். (W.) 5. Eating; உண்டல். (அரு. நி.)6. Touching; தீண்டுகை. (அக. நி.) நீர்நக்கல் (Insc.).7. Miser; உலோபி. இந்நக்கலின் துர்க்குணத்தால்(ஆதியூரவதானி. 27).
 • n. < நகு-. 1. Laughing;சிரிப்பு. (சூடா.) 2. Mockery; பரிகாசம். Loc.3. Brightness, splendour; ஒளி. (அரு. நி.)
 • n. See நகல். Loc.