தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முதலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முதலை. நக்கரக் கடற்புறத்து (கம்பரா, நட்புக்கோட். 68) Crocodile;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < nakra. Crocodile; முதலை. நக்கரக் கடற்புறத்து (கம்பரா. நட்புக்கோட். 68).