தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வேடிக்கைப்பேச்சு ; இகழ்மொழி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வேடிக்கைப்பேச்சு 2.Pleasantry, joking
  • இகழ்ச்சிமொழி 1.Ridicule, derisive words

வின்சுலோ
  • ''s.'' Ridicule, derision, a giggle, a sneer. 2. Pleasantry, joking humor.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1.Ridicule, derisive words; இகழ்ச்சிமொழி. 2.Pleasantry, joking; வேடிக்கைப்பேச்சு.