தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மிகச் சிரித்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மிகச்சிரித்தல். (W.) To giggle; to titter;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< id. +. To giggle; to titter; மிகச்சிரித்தல்.(W.)