தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒருவகைச் சாதியினர். (S. I. I. iii, 268.) A sect of people:

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.perh. தோள்- + ஆ neg. +. A sect of people;ஒருவகைச் சாதியினர். (S. I. I. iii, 268.)