தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தோணிக்கு வாங்கும் வரி. (Insc.) A tax on boats;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< தோணி +. A tax on boats; தோணிக்குவாங்கும் வரி. (Insc.)