தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இருகொம்புடையதான யானை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (இருகொம்புடையது) யானை. (யாழ். அக.) Elephant, as having a pair of tusks;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < dvi-rada. Elephant, as having a pair of tusks; [இருகொம்புடையது] யானை. (யாழ். அக.)