தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  தந்தை ; தாத்தா ; பெரியோன் ; கொடையாளி ; பிரமன் ; காண்க : தாத்துரு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • தந்தை. தாதாவெனிற் கல்விதானகலும் (தனிப்பா. ii, 283, 677). 1 Father;
 • . 2. See தாத்தா.
 • பெரியோன். (மாறனலங் 140, 541.) 3. Great man;
 • கொடையாளன். ஞானதாதாவு நீ (தாயு.சச்சிதா.10). Liberal donor;
 • பிரமன். (பிங்.) Brahmā;
 • . 2. See தாத்துரு. (கூர்மபு. பிருகு. 3.)

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. (Tel.) grand-father, பாட்டன்.
 • s. a donor, a liberal or generous man, தருமவான்; 2. a father, தந்தை; 3. Brahma of the Triad, பிரமன். அன்னதாதா, one who gives food to poor people.

வின்சுலோ
 • [tātā] ''s. (Tel.)'' Grandfather, பாட்டன்.
 • [tātā] ''s.'' A liberal donor, as அன்ன தாதா, தருமதாதா ஈகையாளன். ''(Sa. Da'ta, under Da'tru.)'' 2. A father, தந்தை. 3. Brahma of the Triad, பிரமன். W. p. 442. DHATRA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < tāta. 1. Father; தந்தை.தாதாவெனிற் கல்விதானகலும் (தனிப்பா. ii, 283, 677).2. See தாத்தா. 3. Great man; பெரியோன். (மாறனலங் 140, 541.)
 • n. < dātā. nom. sing. of dātṛ.Liberal donor; கொடையாளன். ஞானதாதாவு நீ(தாயு. சச்சிதா. 10).
 • n. < dhātā nom. sing. of dhātṛ. 1. Brahmā; பிரமன். (பிங்.) 2. Seeதாத்துரு. (கூர்மபு. பிருகு. 3.)