தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    புரட்டு ; குழப்பம் ; தாமதம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See தாட்டோட்டம். Madr.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See தாட்டோட்டம். Madr.