தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    புரட்டு ; குழப்பம் ; தாமதம் .