தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தவப்பெண் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தவப்பெண். மாபெருந் தவக்கொடி யீன்றனை (மணி.7, 37). Female ascetic, nun;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < தவம் +.Female ascetic, nun; தவப்பெண். மாபெருந் தவக்கொடி யீன்றனை (மணி. 7, 37).