தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தலைவன் ; மூத்த மகன் ; அகப்பொருள் தலைவன் ; கணவன் ;

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முத்தமகன். 4. Eldest son;
  • தலைவன். தலைமக னுரைத்தது (மணி, 3, 97). 1. Gentleman, lord, king;
  • கணவன். பூப்பின்கட்சாராத் தலைமகனும் (திரிகடு. 17). 3. Husband;
  • அகப்பொருட்டலைவன். 2. (Akap). Hero of a lovepoem;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
புருடன்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Eldest or first born son, மூத்தமகன். 2. A gentleman, துரைமகன். 3. A young gentleman, இளமட்டம். 4. The hero of a poem, வீரன். 5. The head or chief of a place, தலைவன். 6. One of good caste, சாதிமான். 7. A husband, கணவன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1.Gentleman, lord, king; தலைவன். தலைமக னுரைத்தது (மணி. 3, 97). 2. (Akap.) Hero of a love-poem; அகப்பொருட்டலைவன். 3. Husband; கணவன். பூப்பின்கட்சாராத் தலைமகனும் (திரிகடு. 17).4. Eldest son; மூத்தமகன்.