தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    விடுகவி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விடுகவி. Stray, occasional stanza;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Stray, occasional stanza; விடுகவி.