தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஆடி முதல் சூரியன் தெற்கு நோக்கிச் செல்லும் ஆறுமாத காலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See தட்சிணாயனம்.அயனமுத்தராயனமும்..தக்கணாயனமு மென விரண்டாம் (கூர்மபு. 4, 9, 5).

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • தட்சணாயனம், s. the passage of the sun south of the celestial equator; southern solstice. (opp. to உத்தராயணம்).

வின்சுலோ
  • --தட்சணாயனம், ''s.'' The passage of the sun south of the celes tial equator. See அயனம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < dakṣi-ṇāyana. See தட்சிணாயனம். அயனமுத்தராயனமும் . . . தக்கணாயனமு மென விரண்டாம் (கூர்மபு.பிரமா. 4).