தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இரண்டு கவர்களாகப் பிரியும் மரம். (C.G.) Tree branching out into two stems;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Treebranching out into two stems; இரண்டு கவர்களாகப் பிரியும் மரம். (C. G.)