தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கைப்பிடிவளையம் வைத்ததும் வாயகன்றதுமான ஒருவகைப் பாத்திரம். A large, cylindrical water-vessel with a pair of rings to lift it by;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < T. jōḍu-ta-pēla. A large, cylindrical water-vessel with apair of rings to lift it by; கைப்பிடிவளையம்வைத்ததும் வாயகன்றதுமான ஒருவகைப் பாத்திரம்.