தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பெரும்புரட்டன். (சர்வசமய. பக். 187.) Great cheat;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Great cheat;பெரும்புரட்டன். (சர்வசமய. பக். 187.)