தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நோயாற் பீடிக்கப்பட்டவன். One who is ill;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < jāḍya + grasta. One who is ill; நோயாற்பீடிக்கப்பட்டவன்.