தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக் கணக்கில் நாற்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு .

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the 43rd year of the Hindu cycle.

வின்சுலோ
  • [caumiya ] --சௌமியவருடம், ''s.'' The forty-third year of the Hindu cycle, ஓர்வருடம். ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < saumya. The43rd year of the Jupiter cycle; ஆண்டு அறுபதனுள் நாற்பத்து மூன்றாவது.