பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • VI. v. t. serve (as a servant or soldier) சேவகம்பண்ணு; 2. pay respects, வணங்கு; 3. worship, தொழு; 4. play on an instrument, beat drum in honour of a deity etc; 5. serve a demon, as a magician. சுவாமியைச்சேவிக்க, to serve and worship God. சேவித்தகூலி, hire for service due to a servant, musician, etc.

வின்சுலோ
  • [cēvi] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. a.'' To serve, as a soldier, படையிற்சேவிக்க. 2. To worship, serve; to serve God, to serve a master, perform service, minister, பணி விடைசெய்ய. 3. To serve a demon, as a magician, பேயைச்சேவிக்க. 4. To play on loud instruments in the temple, at a wedding, festival, &c., வாத்தியமுழக்க. 5. To sing praises with beating of drums, &c., in the invocation of a deity or demon, for the utterance of oracles, சுவாமிசேவிக்க. 6. To make obeisance pay respects, ho mage, &c., பெரியோரைவணங்க. 7. To beat drums, as Pariahs in the temples, or in honor of a great person, or at a crossway by night to appease an evil spirit; some times offering fruits, பறையறைந்துசேவிக்க; [''ex'' சேவகம்.] ''(c.)'' சேவித்தகாசைக்கொடு்க்கிறதற்கென்ன.......Why can't you pay me for my services?- spoken to a hard master.