தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மருமகன். (T. A. S. iii, 229.) Nephew;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < šēṣa +. Nephew; மருமகன். (T. A. S. iii, 229.)