தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  தலைமை ; வலிமை ; தருக்கு ; பெருமையிற் சிறந்தோன் ; இறைவன் ; சிவன் ; அருகன் ; புதல்வன் ; சாதிபத்திரி ; முல்லைப்பூவகை ; பழம்வகை ; வாடாப்பூ ; நீர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • வீரன். (திவா.) 8. Warrior, hero;
 • புதல்வன். பருதிச் செல்வன் செம்மலுக்கு (கம்பரா. அனும. 18). 9. Son;
 • அருகன். (சூடா.) 7. Arhat;
 • நீர். (அக. நி.). 13. Water;
 • வாடாப்பூ. (அக. நி.). 12. Ever-fresh flower;
 • பழம்பூ. (திவா.) உதிர்ந்த . . . செம்மன் மணங்கமழ (சிலப். 7, பாடல், 39). 11. Faded flower;
 • . 10. Large-flowered jasmine. See சாதிப்பூ. (குறிஞ்சிப். 82.)
 • சிவன். (சூடா.) 6. šiva;
 • இறைவன். (திவா.) சித்தன் பெரியவன் செம்மல் (சிலப். 10, 183). 5. God;
 • பெருமையிற் சிறந்தோன். (திவா.) 4. Great person, as king;
 • தருக்கு. செயிர்ப்பவர் செம்மல் சிதைக்கலாதார் (குறள், 880). 3. Haughtiness;
 • வலிமை. (பிங்.) 2. [M. cemmu.] Power;
 • தலைமை. அருந்தொழில் முடித்த செம்மற் காலை (தொல். பொ. 146). 1. [M. cemmu.] Greatness, excellence, superiority;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. greatness, excellence, பெருமை; 2. an honourable person, உயர்ந்தோன்; 3. a king, monarch, emperor, sovereign, அரசன்; 4. a master, இறைவன்; 5. a faded flower, பழம்பூ.

வின்சுலோ
 • [cemml] ''s.'' Greatness, excellence. superiority, பெருமை. 2. A great or hono rable man, உயர்ந்தோன். 3. king, monarch, emperor, sovereign, அரசன். 4. A master, எப்பொருட்குமிறைவன். 5. Son, prince, புதல் வன். 6. A faded flower, or flower of a preceding day, பழம்பூ. (சது.) ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < id. 1. [M.cemmu.] Greatness, excellence, superiority;தலைமை. அருந்தொழில் முடித்த செம்மற் காலை(தொல். பொ. 146). 2. [M. cemmu.] Power;வலிமை. (பிங்.) 3. Haughtiness; தருக்கு. செயிர்ப்பவர் செம்மல் சிதைக்கலாதார் (குறள், 880). 4. Greatperson, as king; பெருமையிற் சிறந்தோன். (திவா.)5. God; இறைவன். (திவா.) சித்தன் பெரியவன்செம்மல் (சிலப். 10, 183). 6. Šiva; சிவன். (சூடா.)7. Arhat; அருகன். (சூடா.) 8. Warrior, hero;வீரன். (திவா.) 9. Son; புதல்வன். பருதிச் செல்வன் செம்மலுக்கு (கம்பரா. அனும. 18). 10. Large-flowered jasmine. See சாதிப்பூ. (குறிஞ்சிப்.82.) 11. Faded flower; பழம்பூ. (திவா.) உதிர்ந்த. . . செம்மண் மணங்கமழ (சிலப். 7, பாடல், 39). 12.Ever-fresh flower; வாடாப்பூ. (அக. நி.). 13.Water; நீர். (அக. நி.)