தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பழுப்பு நிறமும் 25-அங்குலநீளம் வளரும் உடலும் 72-அங்குல நீளம் வளரும் வாலு முள்ள மீன்வகை . Sting ray, brown, attaining 25 in. in length besides a tail 72 in. long, Trigon bleekeri ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.prob. செம்-மை +. Sting ray, brown, attaining25 in. in length besides a tail 72 in. long,Trigon bleekeri; பழுப்பு நிறமும் 25-அங்குலநீளம்வளரும் உடலும் 72-அங்குலநீளம்வளரும் வாலுமுள்ள மீன்வகை.