தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சூலம்போன்று மூன்றுகவருள்ள தீவட்டி. (w.) Torch with three prongs in the form of trident, used in temples.

வின்சுலோ
  • ''s.'' [''prov.'' சூலவிளக்கு.] A lamp with three lights in imitation of a trident; used in temples.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Torch with three prongs in the form of trident,used in temples; சூலம்போன்று மூன்றுகவருள்ளதீவட்டி. (W.)