தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மூச்சுவிடுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மூச்சுவிடுதல். To breathe;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v. intr. < švāsa.To breathe; மூச்சுவிடுதல்.