தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நேரற்ற பாதை ; தந்திரச் செயல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தந்திரச்செயல். Colloq. 2. Secret, underhand method ;
  • நேரற்ற பாதை. 1. Roundabout or circuitous way, indirect course;

வின்சுலோ
  • ''s.'' As சுற்று, 4. 2. Circum vention, getting money by tricks, தந்தி ரஞ்செய்தல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1.Roundabout or circuitous way, indirect course;நேரற்ற பாதை. 2. Secret, underhand method;தந்திரச்செயல். Colloq.