தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நீர் செல்லுதற்கு நிலத்துள் கற்களால் அமைக்கப்படும் கரந்துபடுத்த வழி ; கோட்டையின் கள்ளவழி ; நுழைவாயில் ; மாளிகையின் சாளரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நுழைவாயில். (பிங்.) 3. Creep-hole, low entrance to creep through;
  • மாளிகையின் சாளரம். மாடமேற் சுருங்கையிலிருந்து ... மாநகரணி பார்த்திடும் (சீகாளத். பு. நக்கீர. 30). 4. Window-like opening in walls of big buildings;
  • கோட்டையிற் கள்ளவழி. (சூடா.) 2. Secret passage in a fortress;
  • நீர்முதலியன செல்லுதற்கு நிலத்துள் கற்களாற் கரந்துபடுத்த வழி. பெருங்குள மருங்கிற் சுருங்கைச் சிறுவழி (மணி, 12, 79). 1. Subterranean passage, underground channel, covered gutter, sewer;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. an under-ground passage, a secret passage in a fort; 2. window like openings in walls.

வின்சுலோ
  • [curungkai] ''s.'' A secret passage through the walls of a fortress, a sally-port, கோட் டையிற்கள்ளவாயில். 2. (''Compare'' சுருங்கல்.) A gate or passage to creep through, நுழைவா யில். W. p. 936. SURUNGA. 3. A covered gutter, sluice, sewer--as சுருங்கு, மதகு. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. 1. Subterranean passage, underground channel, coveredgutter, sewer; நீர்முதலியன செல்லுதற்கு நிலத்துள்கற்களாற் கரந்துபடுத்த வழி. பெருங்குள மருங்கிற்சுருங்கைச் சிறுவழி (மணி. 12, 79). 2. Secretpassage in a fortress; கோட்டையிற் கள்ளவழி.(சூடா.) 3. Creep-hole, low entrance to creepthrough; நுழைவாயில். (பிங்.) 4. Window-likeopening in walls of big buildings; மாளிகையின்சாளரம். மாடமேற் சுருங்கையிலிருந்து . . . மாநகரணி பார்த்திடும் (சீகாளத். பு. நக்கீர. 30).