தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : சக்கரவாளக்கோட்டம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See சக்கரவாளக்கோட்டம். சுடுகாட்டுக் கோட்டத்துத் தூங்கிருளிற் சென்று (சிலப்.9, 20).

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சக்கரவாளக்கோட்டம்.