தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    விலங்கின் கொம்பு ; கொடுமுடி ; சிருங்கவான் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விலங்கின் கொம்பு. ஒருகலை முகச் சிருங்க முயர்தவன் (கம்பரா. திருவவ. 33). 1. Horn of a quadruped;
  • கொடுமுடி. சதசிருங்கவெற்பெனத் திசை போயது (காஞ்சிப்பு. சனற்குமார. 5). 2. Peak;
  • . 3. See சிருங்கவான். வடகடல் முதலாச் சிருங்கங்காறுங் குருவருடம் (கந்தபு. அண்டகோ.36).

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. horn of an animal, கொம்பு; 2. a peak, கொடுமுடி. சிருங்கபஸ்மம், --பஸ்பம், a medicinal powder got by calcining deer's horn.

வின்சுலோ
  • [cirungkam] ''s.'' Horn of a quadruped, விலங்கின்கொம்பு. W. p. 855. S'RUNGA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < sṛṅga. 1. Hornof a quadruped; விலங்கின் கொம்பு. ஒருகலை முகச்சிருங்க முயர்தவன் (கம்பரா. திருவவ. 33). 2.Peak; கொடுமுடி. சதசிருங்கவெற்பெனத் திசைபோயது (காஞ்சிப்பு. சனற்குமார. 5). 3. See சிருங்கவான். வடகடல் முதலாச் சிருங்கங்காறுங் குருவருடம்(கந்தபு. அண்டகோ. 36).