தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக் கணக்கில் ஐம்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆண்டு அறுபதனுள் ஐம்பத்துமூன்றாவது. The 53rd year of the Jupiter cycle;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the 53rd year of the Hindu cycle.

வின்சுலோ
  • [cittārtti] ''s.'' The fifty-third year of the Hindu cycle, ஓர்வருஷம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Siddhārthin.The 53rd year of the Jupiter cycle; ஆண்டு அறுபதனுள் ஐம்பத்துமூன்றாவது.