தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வீடு முதலியவற்றைச் சுத்தஞ்செய்யச் சாணிநீர் தெளித்தல். Colloq. To sprinkle cow-dung mixed in water, for cleansing;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< சாணம் +. [M. cāṇamtaḷikka.] To sprinklecow-dung mixed in water, for cleansing; வீடுமுதலியவற்றைச் சுத்தஞ்செய்யச் சாணிநீர் தெளித்தல்.Colloq.