தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • [நடுநிலையில் இருப்பவன்] யமன். (யாழ். அக.) Yama, as impartial;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < sama-vartīnom. sing. of sama-vartin. Yama, as impartial;[நடுநிலையில் இருப்பவன்] யமன். (யாழ். அக.)