தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நண்பர். (R.) 1. Companions, friends;
  • ஒரஞ்செய்யாத மத்தியஸ்தன். Loc. 2. Impartial arbiter;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Companious, familiar friends. ''(R.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. 1. Companions, friends; நண்பர். (R.) 2. Impartialarbiter; ஓரஞ்செய்யாத மத்தியஸ்தன். Loc.