தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இளியின் பேதம். (பரத. இராக. 44.) A division of the fifth note of the gamut;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < sandīpa. (Mus.)A division of the fifth note of the gamut; இளியின் பேதம். (பரத. இராக. 44.)