தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஆறு கடலுடன் கூடுமிடம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆறு கடலுடன் கூடுமிடம். (சிலப். 9, 57, உரை.) River-month;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < saṅga-mukha. River-mouth; ஆறு கடலுடன் கூடுமிடம்.(சிலப். 9, 57, உரை.)